Privacy Statement

Privacy Statement
Wenk Recruitment & Executive Search

Inleiding
Wenk Recruitment & Executive Search hecht grote waarde aan de relatie met haar kandidaten en opdrachtgevers en hun privacy. De kandidaat van gisteren kan immers de opdrachtgever van morgen zijn. In dit privacy statement informeren wij u over welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in dit statement lezen over uw rechten ten aanzien van onze verwerking van uw gegevens. Wij raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen.

Over ons
Wenk Recruitment & Executive Search is een gespecialiseerd bureau voor de Food, FMCG en Procesindustrie op het gebied van (onder)zoeken, benaderen, selecteren en evalueren voor de invulling van vaste en tijdelijke posities op directie- en managementniveau en voor zwaardere specialistische functies.

Wij zijn gevestigd te Zaandam, 1502 GX, De Boeg 110 en staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Amsterdam) onder nummer 72703539.

Wenk Recruitment & Executive Search is de verwerkingsverantwoordelijke en u kunt ons bereiken via e-mail: rob@wenkrecruitment.nl en telefoon: 06-53392272.

Welke persoonsgegevens bewaart Wenk Recruitment & Executive Search?
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening slaan wij de volgende gegevens op:

  • NAW gegevens;
  • Gegevens waarmee wij u op digitale en/of telefonische wijze kunnen benaderen;
  • Huidige en (relevante) eerdere werkervaring;
  • Gegevens uit openbare bronnen die van belang (kunnen) zijn bij het beoordelen van uw beschikbaarheid.

Wenk Recruitment & Executive Search deelt uw curriculum vitae alleen met opdrachtgevers na overleg met u. In het kader van marktverkenning kan het voorkomen dat (persoons-) gegevens uit openbare bronnen vertrouwelijk met opdrachtgevers worden gedeeld.

Verwerking persoonsgegevens
Wenk Recruitment & Executive Search streeft ernaar haar netwerk te allen tijde actueel en relevant te houden. Wanneer u als kandidaat uw curriculum vitae aan ons stuurt, zullen wij deze gegevens bewaren.

Het verwerken van persoonsgegevens heeft betrekking op de uitvoering van onze kerntaken zoals beschreven in ‘Over ons’ in dit document.

Gegevens worden opgeslagen zo lang als nodig is voor het uitvoeren van een specifieke opdracht en/of een van onze kerntaken.

Tevens kan het voorkomen dat data verwerkt wordt voor het verbeteren van onze dienstverlening en het genereren van managementinformatie, het betreft hier informatie voor intern gebruik.

Informeren van onze relaties
Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden, zoals elektronische nieuwsbrieven. Wel kan het voorkomen dat Wenk Recruitment & Executive Search u informeert over wijzigingen in onze organisatie die van belang kunnen zijn voor u.

Beveiligingsniveau
Wenk Recruitment & Executive Search beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage (artikel 15 van de AVG), correctie of verwijdering (artikel 16 en 17 van de AVG) van uw persoonsgegevens. Alle verzoeken kunt u richten aan Rob Wickenhagen, via rob@wenkrecruitment.nl. Wij zullen uw verzoek dan zo snel mogelijk in behandeling nemen en u informeren over de voortgang.

Overige contactgegevens van Wenk Recruitment & Executive Search vindt u op https://wenkrecruitment.nl/contact.

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Deze versie van het Privacy Statement is opgesteld in december 2018.